תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון

תוכנית תממ/ 5/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון
מספר: תממ/ 5/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שמירת ריאה ירוקה ושטחי נופש ברמה המטרופולינית והמקומית, לאזור הצפוף במדינה.
2. הפיכת הירקון מ - "חצר אחורית" ל - "חצר קדמית" של גוש דן ושיפור איכויות דופן הבינוי לכיוון השטח הפתוח לאורך מרחב נחל הירקון תוך עיצובם וייצובם.
3. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של הנחל, שמירה על רציפות מערכת הנחל ומניעת מטרדים ומפגעים.
4. קביעת כללים לפיתוח בר - קיימא ולניצול מבוקר של הפוטנציאל הכלכלי של הקרקע.
5. צמצום סכנת ההצפות באזורים הבנויים והקטנת הנזקים מהצפות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/2007תאריך פרסום: 30/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5731. עמוד: 340. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים12/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2007. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בולחוף25/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. עמוד: 1433.
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה19/09/2000
קבלת תכנית01/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1425/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1411/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28422/11/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84528/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83425/02/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82802/02/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82101/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81727/10/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81623/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81516/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81315/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81108/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81202/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81001/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80907/08/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80804/08/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68626/05/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43720/05/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות79319/05/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20925/03/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68025/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43105/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46304/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42305/03/2002