תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום

תוכנית תממ/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום
מספר: תממ/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית הן אלה המפורטות בסעיף 55 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן-החוק) באשר למחוז הדרום, ובין השאר, השגת הייעוד הדמוגרפי של המחוז כאמור בתכנית המיתאר הארצית מס' תמא/ 6 - תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסייה במדינה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1982תאריך פרסום: 30/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2839.
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1977תאריך פרסום: 03/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2381.
קבלת תכנית01/01/1975