תכנית מתאר מחוזית - מחוז ירושלים- שינוי מס' 13/א -הרחבת נווה שלום

תוכנית תממ/ 1/ 13/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - מחוז ירושלים- שינוי מס' 13/א -הרחבת נווה שלום
מספר: תממ/ 1/ 13/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחום בינוי ישוב כפרי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב קיים ומצב מוצע
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנוה שלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4326כל הגוש
4327כל הגוש
4328כל הגוש
5130כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 192/ גשינוי במערך יעודי הקרקע -נוה שלום כפר שיתופי בע"מהתליה
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2547.
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 6.
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2003
החלטה בדיון בוולק"ח14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/10/2002
קבלת תכנית08/01/2002