תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז

תוכנית תממ/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז
מספר: תממ/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.6.1 קביעת הפרמטרים הדרושים לביצוע תכניות מתאר ארציות, בגבולות המחוז;

1.6.2 קביעת התנאים, ההוראות וההנחיות לעריכת תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות, בגבולות תכנית זו;

1.6.3 קביעת תנאים, הוראות והנחיות אלה:
א. יצירת תנאי מגורים ותעסוקה נאותים, בגבולות שטח התכנית;
ב. הבטחת תנאים נאותים מבחינת בריאות, תברואה, בטיחות ומניעת מיטרדים, בגבולות שטח התכית;
ג. הבטחת מתן שרותם מינהליים, ציבוריים, תרבותיים, הנדסיים ותחבורתיים נאותים, לאוכלוסיית המחוז.

1.6.4 קביעה וייעוד השטחים הדרושים לאמור לעיל;

1.6.5 קביעה וייעוד השטחים הדרושים למיתקנים, מפעלים ומוסדות ציבוריים המשרתים את מחוז תל-אביב, ואשר אין למצוא להם מקום בגבולות מחוז תל-אביב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכז
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1982תאריך פרסום: 31/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2798.
פרסום להפקדה ברשומות02/12/1976תאריך פרסום: 02/12/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2274.
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/1976
קבלת תכנית01/01/1975