תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום

תוכנית תממ/ 4/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום
מספר: תממ/ 4/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
3.1 מטרת התכנית
3.1.1 לקבוע ההנחיות והתנאים הדרושים לביצוע תכניות המיתאר הארציות בתחום המחוז.
3.1.2 לקבוע הנחיות להכנת תכניות מיתאר מקומיות ומפורטות בתחום המחוז, בעניינים המפורטים בתכנית זו.
3.1.3 לקבוע הוראות למעקב בקרה ועדכון של התכנית.

3.2 מטרות התכנית
3.2.1 לאפשר בניה ופיתוח בשטח מחוז הדרום, בהתבסס על משאבי הטבע באזור תוך כדי צמיחה כלכלית, כנדרש עקב התחזיות לגידול האוכלוסייה ולקליטת העליה.
3.2.2 לקבוע ולפרט את תחזיות התמורות בפריסת האוכלוסייה, גודלם החזוי של ישובים עירוניים וכווני התפתחותם.
3.2.3 לקדם את פיתוח מערכות התשתית והתחבורה במחוז הדרום כמנוף לפיתוחו.
3.3.4 ליצור את התנאים להעלאת רמת ואיכות החיים של האוכלוסייה, לטפח אוכלוסיות חלשות ולשלב את האוכלוסייה הבדואית בפיתוח המחוז.
3.2.5 לשמור על ערכי הטבע והנוף הייחודיים של מחוז הדרום, ולהגן על איכות החיים והסביבה בשטח המחוז תוך כדי פיתוחו.
3.2.6 להבטיח זמינות של עתודות קרקעיות בשטח המחוז לפיתוח ולשימור, מעבר לטווח הזמן של התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרוםביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2000תאריך פרסום: 23/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4845.
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1994תאריך פרסום: 20/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4255.
קבלת תכנית01/01/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200305/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100214/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100103/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901130/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800908/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500926/12/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400202/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17007/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19023/07/2002