תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה

תוכנית תממ/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה
מספר: תממ/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת ההנחיות והתנאים הדרושים לביצוע תכניות המתאר הארציות ומדיניות תכנון ארצית בתחום המחוז.
ב. קביעת ההנחיות והתנאים הדרושים לפיתוח כלכלי, חברתי ופיסי מתואם של המחוז לשנת היעד 2020.
ג. קביעת ההנחיות, ההוראות והתנאים להכנתן ואישורן של תכניות מקומיות בתחום המחוז.
ד. קביעת הוראות לעניין ייעודי הקרקע תוך שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת, איכות הסביבה, קרקע חקלאית ושטחים פתוחים והבטחה של פיתוח בר-קיימא למען הדורות הבאים.
ה. קביעת הוראות לשיפור איכות העיצוב העירוני ואיכות הבינוי בכל יעודי הקרקע.
ו. קביעת הוראות לשיפור איכות הסביבה ולהסדרה סביבתית.
ז. קביעת הוראות לעניין תשתיות ומערכות הנדסיות.
ח. קביעת הוראות למעקב, עדכון ובקרה אחר ביצוע תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות16/10/2012
הוגשו התנגדויות02/01/2006
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2547.
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות29/01/2004תאריך פרסום: 29/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5269. עמוד: 1770.
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2003
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2003
קבלת תכנית01/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה55016/10/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף8519/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים49511/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45315/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45015/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44925/01/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501729/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27128/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23418/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44502/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47301/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47107/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43404/02/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43307/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42507/05/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200122/01/2002