תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 57 - הרחבת הישוב שעב

תוכנית תממ/ 2/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 57 - הרחבת הישוב שעב
מספר: תממ/ 2/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב שעב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילשעבשעב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19730כל הגוש
19731כל הגוש
19733כל הגוש
19736כל הגוש
19767חלק
19769חלק
19770חלק
19779חלק
19780חלק
19781חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5685. עמוד: 3348. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות26/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 207. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2006
קבלת תכנית11/01/2006