תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 61 - הרחבת הישוב צנדלה

תוכנית תממ/ 2/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 61 - הרחבת הישוב צנדלה
מספר: תממ/ 2/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב צנדלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועצנדלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20612חלק
20613חלק
20614חלק
20615כל הגוש
20616כל הגוש
20617כל הגוש
20856חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/03/2007תאריך פרסום: 28/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5646. עמוד: 2176. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 550. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2006
קבלת תכנית12/01/2006