תכנית מתאר מנוף

תוכנית ג/ 14085

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מנוף
מספר: ג/ 14085
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת הישוב במגוון צפיפויות.
2. הסדרת מערכת הדרכים על פי ביצוען בפועל והתאמתן לצרכי ההרחבה.
3. הסדרת אזורים למבני ציבור.
4. הרחבת אזור התעשייה.
5. קביעת הוראות בניה וזכויות והגבלות בניה.
6. התאמת התכנית עפ"י תרש"צ מס' 2/1174/1 ותרש"צ 2/11174/2 שבתוקף.
7. הסדרת שצ"פים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק1, 32, 5
17676חלק6
19808חלק1
19809חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוףשינוי
תוכניתג/ 11327מנוף שלב ו', מתאר 1, משגבשינוי
תוכניתג/ 11882אזור תעשיה מנוףשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית07/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
קבלת תכנית14/07/2003