תכנית מתאר מס' עח/מק/6/156

תוכנית עח/ מק/ 156/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מס' עח/מק/6/156
מספר: עח/ מק/ 156/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ייעוד ממגורים לש.צ.פ ולמבני ציבור בהתאם
לסעיף 62 א' לחוק התכנון והבניה (הגדלת שטחים
לצרכי ציבור).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ

תיאור המיקום:
ישוב: אמץ
מגרשים ,391 ,390 386.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7973חלק13, 80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.שינוי
תוכניתעח/ 1/ 13חופיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות14/11/1996תאריך פרסום: 14/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4456. שנה עברית: התשנז .