תכנית מתאר מפורטת למושב כפר פינס

תוכנית מ/ 395

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר מפורטת למושב כפר פינס
מספר: מ/ 395
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית מתאר כוללת למושב כפר פינס והרחבה למגורים שתהיה באופן משולב ככל האפשר עם מרקם הישוב הקיים והתאמת הנחיות הבינוי, זכויות הבניה ויעודי הקרקע לצורכי הישוב בהווה ובעתיד כמפורט בעיקרי הוראות התכנית.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מחקלאית למגורים א', למבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לבריאות, לדרכים, לספורט ונופש, נופש כפרי ומסחר.
- הסדרת גבולות הנחלות סה"כ 80 נחלות.
- קביעת והסדרת שימושים, הוראות וזכויות בניה באזורי המגורים בחלקות א' בנחלות ותנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת התכליות המותרות ליעודי הקרקע.
- קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 145 ז' לחוק
לחלק משטח התכנית.
- הסדרת מערכת התנועה בישוב.
- קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.
- קביעת הוראות בניה - קביעת: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים, במגמה לשמור על אופיו
הכפרי של הישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהכפר פינס

תיאור המיקום:
צפונית מזרחית לפרדס-חנה כרכור, צפונית לכביש 65, סמוך לצומת מנשה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10069חלק18, 54
10070חלק11-12, 33, 43, 4826
10076חלק43, 45
12225חלק3-30, 32-33, 35-37, 39-55, 60-65, 73-108, 110-131, 134-145, 147-149, 151, 154-155, 157, 159-166, 168-17170, 133, 172, 178-179, 194-195
12226חלק85-86, 119-120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 14(מ / 5) - כפר פינסשינוי
תוכניתמ/ 101/ אכפר פינס.שינוי
תוכניתמ/ 345פעילות לא חקלאית במושביםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף31/10/2007
קבלת תכנית01/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29103/08/2009