תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה

תוכנית ענ/ 982/ מ/ 389

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה
מספר: ענ/ 982/ מ/ 389
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת מסגרת תכנונית שתיתן מענה לצרכי הישוב, על בסיס הנתונים הפרוגרמתיים המתייחסים לשטחי מגורים, שטחי ציבור, מסחר.
ב. הרחבת שטחי הבניה למגורים, שצפ"ים ומוסדות ציבור כהשלמה לצרכים העכשוויים והעתידיים של הישוב.
ג. התווית מערכת דרכים שתסדיר את המערך התחבורתי בישוב ואת ההירארכיה בין צירים ראשיים למשניים, תוך קביעת מסלולי נסיעה שיתאימו לתנועת קווי אוטובוס.
ד. חיזוק הקשר התפקודי בין עין אלסהלה חור סאקר ואל עריאן.
ה. חיזוק מוקדים קהילתיים.
ו. טיפול במפגעים סביבתיים.
ז. שיפור חזות הישוב.
ח. הנחיה לטיפול במפגעים סביבתיים.

עיקרי ההוראות:
- הגדרת שטחים לכל היעודים וקביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- שינוי שטח חקלאי לשטחי פיתוח שונים.
- קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 145 לחוק.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- הקטנת שטח יער פארק קיים על פי תמא/22, בהיקף של 3.3 דונם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשה
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"ה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12172חלק38
12176חלק7-9, 12-21, 326, 10-11, 22, 25, 30
20364חלק10, 19, 22, 249, 11-13, 17-18, 20-21
20382חלק103-5, 7-8, 12-15
20389חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתענ/ 124תכנית מתאר מקומית - ערערה (ג / 1023)שינוי
תוכניתג/ 1050עין א-סהלהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפהכפיפות
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3519. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/02/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית29/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2007
קבלת תכנית06/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה