תכנית מתאר מקומית מס' גז/ 475/ 24

תוכנית גז/ 475/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית מס' גז/ 475/ 24
מספר: גז/ 475/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת זכויות ומגבלות בניה באזור מגורים ב'.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח לדרך חקלאית
לאזור מגורים ב' ולשטח לדרך.
3. שינוי בהתווית דרכים והתווית דרכים חדשות.
4. קביעת הוראות בינוי לקיר לאורך הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3968חלק3, 5-7, 20
4029חלק17
4231חלק7-9, 18-20
4237חלק1, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 96שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4168. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות28/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3241. שנה עברית: התשסג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה02/09/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2002
קבלת תכנית22/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200303428/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201602/09/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה