תכנית מתאר מקומית מס' גז/מק/12/41/א

תוכנית גז/ מק/ 41/ 12/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר מקומית מס' גז/מק/12/41/א
מספר: גז/ מק/ 41/ 12/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי הוראות בדבר גודל המגרש שמותר להקים עליו
בנין ע"י יצירת מגרשים חדשים במסגרת איחוד
וחלוקה. (סעיף 62 א' (א)-1,7 לחוק).
ב. הוספת יחידת דיור ללא הגדלת שטחים למטרות
עיקריות. (סעיף 62 א'-8 לחוק).
ג. העתקת אחוזי בניה עיקריים מקומה א' לקומת קרקע.
(62 א'-9 לחוק).
ד. תוספת הקלה לבניה %5.8 לשטח הכולל למגרש מס' 1.
(סעיף 62 א'-9 לחוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
ישוב: בן שמן(מושב)
מגרש 1.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4067חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/04/2009
פרסום לאישור ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1996תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. שנה עברית: התשנז .