תכנית מתאר מקומית מרחבים

תוכנית 7/ 02/ 414

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית מרחבים
מספר: 7/ 02/ 414
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודים של שטחים במרחב המועצה ואופן השימוש בהם.
ב. עיגון סטטוטורי של עקרונות תכנית האב למועצה אזחרית "מרחבים".
ג. קביעת הורואת לישום התכנית.
ד. הוספת שימושים לא חקלאיים בתחום חלקה א' בנחלה במושבים
וקביעת מגבלות על שימושים אלו,
הכל באופן שלא יגרמו למפגעים סביבתיים.
ה. קביעת הנחיות לאזור תעיסוקה מושבים.
ו. קביעת הוראות בדבר הקמת מבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית.
ז. שמירה על אופיו הכפרי - חקלאי של המרחב.
ה. שמירה על שטחים פתוחים ועל משאבי טבע ונוף במרחב המועצה.
ט. יצירת מסגרת תכנונית להבטחת תנאי מגורים בראייה בנושאי צפיפות
ואופי בניה ורווחה חברתית כלכלית וסביבתית של התושבים.
י. יצירת מסגרת תכנונית להתפתחותה הכלכלית המועצה
הן בתחום התעסוקה והמדסיר והן בתחום התיירות הנופש והפנאי.
יא. שילוב מערכת תבחורתית ארצית ואזורית ומקומית ודרכי גישה
לכל אחד מהישובים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
קבלת תכנית01/04/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600227/02/2006