תכנית מתאר מקומית - שהם

תוכנית שה/ 1000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית - שהם
מספר: שה/ 1000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת זכויות בניה והסדרתנושאים תכנוניים באזורי המגורים בכל תחום מרחב התכנון של שוהם, לפי טיפוסי בינוי שונים.

עיקרי ההוראות:
התאמת זכויות בניה והסדרת נושאים תכנוניים לפי טיפוסי בינוי שינוי שונים בעניינים הבאים:
1. הסדרת זכויות בניה בחלל הגג ובכללם הגדלת הזכויות ל- 35 מ"ר במגורים חד משפחתי ודו משפחתי, 23 מ"ר בטוריים, מגורים ב' ובמגורים ג'.
2. הסדרת שטחי השרות.
3. הסדרת נושא המרתפים לפי זכויות, שימושים, גובה, כניסות, חצרותאנגליות וכו'.
4. הסדרת נושא מחסני גינה וקביעת קוי בניין להצבתם.
5. הסדרת נושא בריכות השחיה.
6. הסדרת נושא חניות וקביעת תקני חניה.
7. הטמעת כל השינויים בנספח הבינוי שאושרו במליאת הוועדה המקומית.
8. הוראות בניה בשצ"פ.
9. קביעת הוראות בנוגע להיבטים סביבתיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
כל שטח השיפוט מערבית לכביש 444

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4125חלק1-2, 46-48, 63-64, 76, 230, 232, 239-24149-50, 65-69, 72, 116-118, 173-176, 183, 185-186, 191, 193-194, 201-204, 213-216, 228, 238
4129חלק
4616חלק63-6822-32, 82, 86
4617חלק30-34, 36, 42-43, 45-59, 67, 77-9420-26, 29, 35, 37, 41, 44, 60-66, 68, 70
4618חלק30, 55, 6631, 33, 52, 57, 67
4619חלק44-46, 74
4964חלק13, 16, 28-29, 38, 43, 4518-21
4965חלק41
5909חלק2-71
6830חלק9-10, 20, 38
6845חלק
6846חלק
6847חלק
6848חלק
6849חלק
6850חלק
6851חלק
6852חלק
6853חלק
6854חלק
6855חלק
6856חלק
6858חלק
6859חלק
6860חלק7-43, 46-65
6861חלק
6864חלק
6888חלק5-20, 22-3021
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 111תכנית מספר מק/שה/111/69שינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 13.שינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכיםשינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 14/ גשהם אזור תעסוקהשינוי
תוכניתשה/ 69/ 10/ 5504שינוי יעוד של שטח מסחרי שכונתי למגורים דו משפחתיים.שינוי
תוכניתשה/ מק/ 30אחוד וחלוקה (שטחי ציבור).שינוי
תוכניתשה/ מק/ 50איחוד וחלוקה (שטח ציבורי פתוח ומגורים).שינוי
תוכניתשה/ 69/ 10/ 5503מגורים דו משפחתיים במגרש 5503שינוי
תוכניתשה/ מק/ 40שכונה מ"ה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/07/2011
קבלת תכנית27/06/2011