תכנית מתאר מקומית, רכסים

תוכנית מכ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית, רכסים
מספר: מכ/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות למועצה המקומית רכסים תכנית מתאר מקומית
שמשמעותה כפי שנקבע בחוק התכנון והבניה - תשכ"ה
1965, ובין היתר:
א. יעוד קרקעות המתאימות לצרכי אוכלוסיה בת עד
10.000 נפש בשלב הפיתוח הראשון ומתייחסת לתכנון
בעתיד לקליטת כ-10.000 נפש נוספים ובסה"כ -
20.000 נפש במסגרת הפיתוח הסופי על פי תכנית
אב.
ב. פיתוח משולב של השכונות ביישוב הקיים ושל אלה
אשר תקומנה באתרים חדשים שיועדו לבניה.
ג. קביעת הנחיות לגבי הפיתוח וההתחשבות של השכונות
הקיימות.
ד. הפיכת היישוב למוקד מושך לאוכלוסיה מגוונת אשר
תחפש ישוב בעל איכות חיים וסביבה במרחב מטרופולין
חיפה.
ה. קביעת הנחיות להמשך התכנון והפיתוח של היישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלרכסיםרכסים

תיאור המיקום:
ישוב: רכסים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10393חלק6
10394חלק10
10466חלק5
10470חלק6
11144כל הגוש
11145כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 32/ אתכנית רכסים גבעה ב' - מדרון דרומישינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1987תאריך פרסום: 31/03/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3439. עמוד: 33. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1986
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1985תאריך פרסום: 21/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3260. עמוד: 537. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1984
קבלת תכנית30/10/1984