תכנית מתאר משהד

תוכנית ג/ 6485

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר משהד
מספר: ג/ 6485
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר וקביעת התנאים למתן היתרי בניה
בתחום תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק
17468חלק
17469חלק
17470חלק
17472כל הגוש
17518חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4210חלוקת מגרשים לבניה משהדשינוי
תוכניתג/ 5949הסדרת תכנון שטח הגורן, משהד (גניזה)שינוי
תוכניתג/ 6228שנוי יעוד למגורים, משהדשינוי
תוכניתג/ 1228תוכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתג/ 6025שינוי יעוד למגורים - משהדשינוי
תוכניתג/ 4815שינוי יעוד לבית ספר גוש 17469 חלקה 65,78 משהדשינוי
תוכניתג/ 5184שינוי יעוד למסחרשינוי
תוכניתג/ 2804שנוי תואי דרך וחלוקת -משהדשינוי
תוכניתג/ 5793שינוי יעוד למגורים - משהדשינוי
תוכניתג/ 5333שנוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1994תאריך פרסום: 14/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4229. עמוד: 4221. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/07/1994
פרסום לאישור בעיתונים22/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/1993
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1992
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1990תאריך פרסום: 17/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3774. עמוד: 999. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1990.
קבלת תכנית17/10/1988