תכנית מתאר נעורה

תוכנית ג/ 14131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר נעורה
מספר: ג/ 14131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית מתאר חדשה לישוב הכוללת הרחבת הישוב ע"י תוספת שטחים שיעודם מגורים,שטחים ציבוריים ואחרים באמצעות שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעודים אלו, בהתאם לתכנית אב מאושרת.
2. הסדרת מצב קיים בתחום תכנית מאושרת , עריכת שינויים בתחום התכנית המאושרת לצורך הסדרת התנועה בישוב ותוספת לצרכי ציבור, בהתאם לתכנית אב מאושרת.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים, לדרכים, לשטחים ציבוריים פתוחים, לשטח למשק חי, למתקנים הנדסיים, לחנייה ציבורית , לספורט, להרחבת שטח בית עלמין, לשטח נב"ט משולב במסחר ולמשק חי, שינוי יעוד משטח למרכז אזרחי לשטח ציבורי פתוח בהתאם למצב קיים, שינוי יעוד משטח לספורט ושטח למבני ציבור לשטח למבני ציבור משולבים בשצ"פ, שינוי יעוד שטח בתי מלאכה לשטח תעסוקה משולב במגורים, שינוי יעוד משטח בית עלמין לשטח מגורים, שינוי יעוד משטח דרך גישה למגורים, ושינוי יעוד ממגורים א' קיים לדרך גישה.

ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

ג. קביעת הוראות בניה, קווי בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, ותנאים למתן היתרי בניה.

ד. קביעת הוראות להכנת תוכניות חלוקה למגרשים.
ה. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - גליון 1
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - גליון 2
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - גליון 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17051כל הגוש
17052כל הגוש
17053כל הגוש
17054כל הגוש
17055כל הגוש
17056חלק2-4
17057חלק1
17058חלק31-2, 4-6
17059חלק1
17060חלק1, 3-52, 6
17061חלק71-6
17062חלק1, 3-4
17072כל הגוש
17073כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3222. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית25/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3160. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/04/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/2006
החלטה בדיון בוולק"ח26/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2003
קבלת תכנית27/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87811/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34825/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602711/12/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים62231/05/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501519/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49626/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים30619/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27616/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים30515/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21420/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400107/01/2004