תכנית מתאר נצרת

תוכנית ג/ 11810

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר נצרת
מספר: ג/ 11810
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביסוס מעמד העיר והדגשת החשיבות התרבותית.
2. ביסוס המעמד האזורי.
3. קידום כלכלי.
4. פרישת יעודי הקרקע.
5. שיפור איכות החיים.
6. טיפוח הערכים הפיזיים.
7.תחבורה ונגישות.
8. תכנית פיתוח וישום.

עיקרי התוכנית :
1. חיזוק העיר כמרכז אזורי באמצעות פונקציות מרכזיות דומיננטיות :- אונברסיטה, מרכז קונגרסים, ערייה ורישמת של פרוייקטים מובילים .
2. חיזוק העיר העתיקה והמרכז הקיים והרחבתם כמרכז דומיננטי, כולל אזור תאפיק זיאד והרכס, אשר יכללו פונקציות ציבוריות ראשיות.
3. מימוש מרכזיותה של נצרת באזור באמצעותפיתוח מרכזים בכניסות לעיר ובתפרים עם הסביבה:- מרכז תעסוקתי בכניסה הצפונית ומרכז משרדים באזור קרית הממשלה.
4. מימוש פוטנציאל נצרת באמצעות שילוב תחומי החברה, התיירות, השירותים האזוריים והתעסוקה במוקדים עירוניים קיימיםוחדשים.
5. הספקת קרקע לצורכי ציבור - שירותים ציבוריים ברמה גבוהה.
6. הדגשת ייחודיות אורבנית, נופית וארכיטקטונית לחיזוק ולשפיור תדמית העיר.
7. חיזוק האינטגרציה החברתית בתוך העיר באמצעות פיזור נכון של הפונקציות הציבוריות אשר תשולבנה ב- 4 מרכזים קהילתיים .
8. מערך שטחים פתוחים - פארקים עירוניים ומערך ירוק בתוך העיר.
9. מערך תנועה מבוסס על שדרת פאולוס ושדרת הרכס כצירים מרכזיים, ושדרות טבעתיות לקשר עם האזור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16501כל הגוש
16502כל הגוש
16503כל הגוש
16504כל הגוש
16505כל הגוש
16506כל הגוש
16507כל הגוש
16508כל הגוש
16509כל הגוש
16510כל הגוש
16511כל הגוש
16512כל הגוש
16513כל הגוש
16514כל הגוש
16515כל הגוש
16516כל הגוש
16517כל הגוש
16518כל הגוש
16519כל הגוש
16520כל הגוש
16521כל הגוש
16522כל הגוש
16523כל הגוש
16524כל הגוש
16525כל הגוש
16526כל הגוש
16527כל הגוש
16528כל הגוש
16529כל הגוש
16530כל הגוש
16531כל הגוש
16532כל הגוש
16533כל הגוש
16534כל הגוש
16535חלק
16536חלק
16538כל הגוש
16539חלק
16540כל הגוש
16541חלק
16542חלק
16543כל הגוש
16544כל הגוש
16545כל הגוש
16556חלק
16557חלק
16558חלק
16560חלק
16561כל הגוש
16562חלק
16563כל הגוש
16564כל הגוש
16565חלק
16566כל הגוש
16567כל הגוש
16568כל הגוש
16569כל הגוש
16570כל הגוש
16571כל הגוש
16575כל הגוש
16576כל הגוש
16577כל הגוש
16578כל הגוש
16579כל הגוש
16580כל הגוש
16581כל הגוש
16582כל הגוש
16583כל הגוש
16825חלק
17297חלק
17507חלק
17510חלק
17511חלק
17512חלק
17609חלק
17610כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4194. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/04/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות08/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2005. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4002. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית19/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית12/03/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה