תכנית מתאר נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית לפיתוח העיר נתיבות
בקיבולת אוכלוסייה של כ- 50 עד 70 אלף תושבים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק
39572חלק
39573חלק
39574חלק
39575חלק
39576חלק
39578חלק
39579חלק
39583חלק
39584חלק1-2
39585חלק
39615חלק
39616חלק
39617חלק
39618חלק
39619חלק
39620חלק
39681חלק
100278חלק3-5, 7-9, 20-21, 25, 27
100279חלק
100280חלק
102761חלק8
102791חלק
102803חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2006
קבלת תכנית09/05/2006