תכנית מתאר עין המפרץ

תוכנית ג/ 20074

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עין המפרץ
מספר: ג/ 20074
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה מחדש של השטח הבנוי של קיבוץ עין המפרץ.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: אזור חקלאי, שטח פרטי פתוח, אזור מגורים, דרכים קיימות, שטח לבנייני משק.
ל: אזור מגורים א', תעשייה, מתקנים הנדסיים, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור, פארק, קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, ספורט ונופש, נחל/ תעלה/ מאגר מים, דרכים שבילים, בית קברות ויעוד על פי תכנית מאושרת.
2. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10411חלק10-11
10436חלק1
10437חלק1
10443חלק6
10524חלק8-17, 19-267, 18
18032חלק1514
18040חלק10, 13
18041חלק31-32, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1845עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 1001מוסד חנוכי נעמןשינוי
תוכניתג/ 13671אזור מבני משקשינוי
תוכניתמשצ/ 96תכנית ל צרכי רישום, עין המפרץשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2006/ 4שינוי 4 לשירותי דרך , מסחר ותיירות - עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 1210שכונת שער הגיא, יוקנעם עלית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/10/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/08/2012
קבלת תכנית02/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201200322/10/2012