תכנית מתאר עמק חפר.

תוכנית עח/ 200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עמק חפר.
מספר: עח/ 200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח השפוט של המועצה המקומית עמק חפר ויעוד לשטחי
הקרקע השונים.
לקדם פתוח מרחב התכנון תוך הקפדה על האופי החקלאי של עמק חפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/1979תאריך פרסום: 19/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2553. עמוד: 1905. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות16/10/1977תאריך פרסום: 16/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2374. עמוד: 135. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית16/10/1977