תכנית מתאר עפולה

תוכנית ג/ 12567

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עפולה
מספר: ג/ 12567
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד קרקע לייעודי מגורים,תעסוקה,מבני ציבור,שטחים פתוחים,דרכים ועוד.
2. שינוי ייעוד של קרקע מאזור מלאכה ותעשיה לאזור תעסוקה ומסחר.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה,הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי לכל יעוד קרקע.
4. קביעת חובה להגשת תכניות מפורטות למתחמי התכנון השונים.
5. קביעת שלבי פיתוח העיר וההתניות לביצוע.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.
7. ביטול תכנית ג/במ/86 (מורדות צפוניים של גבעת המורה) וקביעת ייעודי קרקע חדשים לאזור זה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16657כל הגוש
16658כל הגוש
16659כל הגוש
16660כל הגוש
16661כל הגוש
16662כל הגוש
16663כל הגוש
16664כל הגוש
16665כל הגוש
16666כל הגוש
16667חלק
16670חלק
16671כל הגוש
16672כל הגוש
16673כל הגוש
16674כל הגוש
16675כל הגוש
16676כל הגוש
16677כל הגוש
16678כל הגוש
16679כל הגוש
16680כל הגוש
16681כל הגוש
16682כל הגוש
16683כל הגוש
16684כל הגוש
16685כל הגוש
16686כל הגוש
16687כל הגוש
16688כל הגוש
16690כל הגוש
16691כל הגוש
16692כל הגוש
16693כל הגוש
16694כל הגוש
16695כל הגוש
16696כל הגוש
16697כל הגוש
16698כל הגוש
16699כל הגוש
16700כל הגוש
16701כל הגוש
16702כל הגוש
16703כל הגוש
16704כל הגוש
16705כל הגוש
16706כל הגוש
16707כל הגוש
16708כל הגוש
16709כל הגוש
16710כל הגוש
16713חלק
16722כל הגוש
16723כל הגוש
16724כל הגוש
16725כל הגוש
16726כל הגוש
16727כל הגוש
16728כל הגוש
16729כל הגוש
16730כל הגוש
16731חלק
16732כל הגוש
16733חלק
16734חלק
16735חלק
16736חלק
16737כל הגוש
16739כל הגוש
16740כל הגוש
16741כל הגוש
16743כל הגוש
16744כל הגוש
16745כל הגוש
16746כל הגוש
16786כל הגוש
16787כל הגוש
16836חלק
17022חלק
17024חלק
17119כל הגוש
17120כל הגוש
17203כל הגוש
17204כל הגוש
17205כל הגוש
17230כל הגוש
17234כל הגוש
17235כל הגוש
17236כל הגוש
17237כל הגוש
17761כל הגוש
17762כל הגוש
17763כל הגוש
17764כל הגוש
17765כל הגוש
17766כל הגוש
17767כל הגוש
17768כל הגוש
17769כל הגוש
17770כל הגוש
17771כל הגוש
17772כל הגוש
17773כל הגוש
17774כל הגוש
17775כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 302מתאר -עפולהשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהתליה
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2026. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/01/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/12/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות01/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2693. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2001
קבלת תכנית03/10/2000