תכנית מתאר ערב אל נעים

תוכנית ג/ 15782

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר ערב אל נעים
מספר: ג/ 15782
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-ייעוד שטחים להתיישבות כפרית של הפזורה הבדואית בערב אל נעים בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מס' 4726 מיום 11.1.99.
-הכנת תכנית מתאר כוללת לישוב שתטפל בנושאים הבאים:
*מגורים: הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי הישוב עד לשנת 2025 עבור כ- 1400 תושבים- בעלי קרקע וחוכרי קרקע.
*דרכים: הקצאת שטחים לדרך גישה חדשה לישוב ולחיבורו עם אשחר. יצירת מערכת דרכים ברורה, שתאפשר נגישות לכל חלקי היישוב.
*חינוך, תרבות וספורט: הקצאת שטחים למבני ציבור וספורט ויצירת מוקד לפעילות חינוכית וקהילתית.
*שטחים פתוחים ונוף: הקצאת שטחים פתוחים ומתן הנחיות לפיתוחם לרווחת התושבים. יצירת מערכת שצ"פים המקשרת בין שכונות המגורים והמרכז. שמירה על חזות הכפר והתאמת הפיתוח לטופוגרפיה.
*תשתיות: פיתוח תשתיות(ביוב, מים, ניקוז, כבישים) והקצאת שטחים למתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות, תוך שמירה על איכות הסביבה.
*סביבה: הוצאת גידול בע"ח מאזורי מגורים.
*כלכלה: הקצאת שטחים למסחר, תעסוקה ומבני משק כדי לאפשר פיתוח יזמויות עסקיות לפרנסת תושבי היישוב.
*שלביות: אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים.
הקצאת שטחים לפיתוח עתידי של היישוב מעבר לשנת היעד.
- גריעת חלק מתכנית אשחר - ג/ במ/ 30, העברתו לתחום ערב אל נעים, ועדכון התכנית בהתאם.
- תכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים, עפ"י טבלאות איזון.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעודי שטחים מחקלאות, מגורים, מבני ציבור ושפ"פ לכל ייעודי השטחים בתכנית.
- קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע בתכנית.
- קביעת הוראות בנייה: שטח מבנים וגובהם, מרווחי בנייה, צפיפות וכדומה.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות לטיפול בשטחים הפתוחים ולפיתוחם.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
שטח ממערב לאשחר, כמסומן בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

ערב אל נעים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19243חלק7, 9-101, 6, 8
19244חלק1, 4-9, 101, 23213-14, 21, 25, 102, 231
19273חלק14
19274חלק1, 3, 58
19275חלק14
19759חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 30אשחרשינוי
תוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחרכפיפות
תוכניתג/ 5098ישוב קהילתי , אשחר , שינוי למתארשינוי
תוכניתמש/ מק/ 30/ 1הקטנת קוי בנין צידיים, אשחרשינוי
תוכניתמש/ מק/ 30/ 2תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעיםשינוי
תוכניתג/ 18420הרחבה - אשחרכפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1004. שנה עברית: התשעג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2012
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/01/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/2010
הוגשו התנגדויות01/07/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3654. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון במועצה הארצית17/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2006
קבלת תכנית28/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית