תכנית מתאר ערב אל עראמשה

תוכנית ג/ 13576

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר ערב אל עראמשה
מספר: ג/ 13576
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת מסמך שישמש תכנית מתאר חדשה לישוב הכולל התווית דרכים משופרות ודרכי גישה לכל חלקי הישוב. מתן פתרונות דיור בהתאם לצפי גידול הישוב עפ"י תחזיות תכנית האב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים,דרכים,ש.צ.פ.
ב. קביעת הוראות , זכויות ומגבלות בניה.
ג. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעסוקה (למלאכה,לתעשיה זעירה בשילוב עם מסחר , משרדים ואפשרויות תעסוקה שונות ).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליונות 1-3 מעוגן
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח שלבי ביצוע
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח ביוב
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח מים
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח נופי
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח נופי
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח נופי- מסמך מנחה
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח ליווי- מים
נספחיםנספח כללי/אחר - גליונות 1-3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק16-18, 20-22, 32-42, 44, 4712, 14-15, 19, 23-24, 26-31, 43, 45-46
19742חלק13-15, 18, 22, 25-273, 7, 9-12, 16, 19-20, 23-24, 28-30
19743חלק50, 55
19746חלק1, 18-19
19757כל הגוש
19758כל הגוש
19787חלק2-4, 7-10, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 8617ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשהשינוי
תוכניתג/ 7285שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשהשינוי
תוכניתג/ 2245ערב אל ערמשהשינוי
תוכניתג/ 4692חלוקת מגרשים ערב אל ערמשהשינוי
תוכניתג/ 6262ערב אל ערמשה הרחבהשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרכפיפות
תוכניתג/ 12659פארק יער רמת אדמיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 383. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות26/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 471. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/05/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית08/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2002
קבלת תכנית20/11/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה