תכנית מתאר קיבוץ אשדות יעקב איחוד

תוכנית ג/ 16002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר קיבוץ אשדות יעקב איחוד
מספר: ג/ 16002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רה תכנון יעודי קרקע קיימים, וקביעת יעודי קרקע חדשים, בשטח "המחנה".
ב. התוית מערכת דרכים, תנועה ונגישות.
ג. תכנון אזור מגורים א' כבסיס לחלוקה למגרשים.
ד. יעוד שטח מגורים ב'.
ה. הרחבת שטח המגורים הקיבוציים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע קיימים לשימושים שונים.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. ביטול תוכנית ג/ 1044 - כביש 41 קטע צומת אשדות גשר רוטנברג .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאשדות יעקב (אחוד)אשדות יעקב )איחוד(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15102חלק27-28, 31, 39
15106חלק2924-26, 35, 42-43
15107חלק50-64, 66-6765
15109חלק23, 31, 41, 43
15111חלק24-25, 38-39, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10969אשדות יעקב איחודשינוי
תוכניתג/ 5624אשדות יעקב מאוחדשינוי
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
תוכניתג/ 11808שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחדשינוי
תוכניתג/ 12831תכנית מתאר אשדות יעקוב מאוחדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1585. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2011. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1279. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2009. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית26/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
קבלת תכנית21/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה