תכנית מתאר קיבוץ כפר בלום

תוכנית ג/ 17289

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר קיבוץ כפר בלום
מספר: ג/ 17289
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" (חלקי) חלוקת אזורי המגורים למגרשים והסדרת שטחי הציבור והתיירות.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבולות מגרשים למגורים והסדרת מערכת הדרכים והשבילים.
ב. הקטנת שטח מגורים, הגדלת שטח מבני ציבור.
ג. הסדרת שימושי קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט התכנית.
ד. קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ה. קביעת הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. התכנית אינה משנה את תכסית הקרקע לעומת תוכניות מאושרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר בלוםכפר בלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13492חלק6, 11-122-5, 7, 10
13493חלק2, 4, 7-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5325. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/0412. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/06/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2756. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2010. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2007
קבלת תכנית21/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה