תכנית מתאר קיבוץ כפר מסריק

תוכנית ג/ 17630

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר קיבוץ כפר מסריק
מספר: ג/ 17630
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת והסדרת אזורי המגורים של קיבוץ כפר מסריק.
הסדרה של אזורי הציבור,הקהילה,התירות והתעסוקה והסדרת מערכת הדרכים והחניות ודרך הגישה לקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע.
מ: אזור מגורים,אזור בתי הילדים,אזור בית הספר,אזור מבני הציבור, אזור פרטי פתוח,אזור מלאכה,אזור תעשיה, אזור מבני משק,אזור ספורט,אזור שירותי דרך,שביל, שטח למתקן הנדסי,דרך קימת,דרך מוצעת ושטח חקלאי,
ל: דרך קימת, דרך מוצעת, דרך משולבת,שביל,אזור מגורים,אזור מבנים ומוסדות ציבור,שטח פרטי פתוח,שביל,אזור מבני משק,אזור תעסוקה,ספורט ונופש,נופש כפרי.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות , לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין,מספר הקומות,שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות,הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאות היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר מסריקכפר מסריק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10411חלק10-11
10412חלק5
10413חלק12, 19
10438חלק4
18097חלק4-12
19886חלק7, 11-18, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריקשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/11/2008
קבלת תכנית29/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901114/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900423/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801722/12/2008