תכנית מתאר קיבוץ עין זיון

תוכנית ג/ 16544

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר קיבוץ עין זיון
מספר: ג/ 16544
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית מתאר עדכנית לקיבוץ עין זיון המאפשרת את הרחבת הישוב,מערכת דרכים חדשה,קביעת מערכת שטחים פתוחים,שטחים לתעסוקה ומסחר וקביעת שטח לפעילות תיירותית מיוחדת, התוית דרך ראשית מס' 91 בהתאם לרצועת מע"צ ובקשה להקלה בקו בנין של דרך ראשית מס' 91.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרע חקלאית לאזור הרחבה למגורים ושימושים נלויים,דרכים,מבני ציבור, חנויות,שצ"פ וכו', בהתאם לטופוגרפיה ולתכסית הצומח באזור.
2. ארגון והגדרה מחדש של יעודי הקרקע בשטח ה'מחנה'.
הגדרת שטח למגורים.
הגדרת שטח למבני משק.
הגדרת שטח לתעסוקה ומסחר.
הגדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור.
הגדרת שטחים לפיתוח הפעילות התירותיית בישוב.
הגדרת שטחים פתוחים פרטיים.
שינוי מערך ופריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחי היעודים שנוספו.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושרותים.
קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח , על מנת לאפשר הוצאות היתריי בניה ע"פי סעיף 145 ז' לחוק.
4. הגדרת זכויות בניה עבור שטחים המאושרים עפ"י תכנית ג/ 5203,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןעין זיוןעין זיוון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202001חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5203קבוץ עין זיוןשינוי
תוכניתג/ 13307שכונת עמידר חלוקה למגרשיםשינוי
תוכניתגו/ מק/ 13307/ 01שינוי בחלקות מגרשים והקצאת שטחי ציבור, עין זיווןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1857. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/12/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3644. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2006
קבלת תכנית16/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה