תכנית מתאר קיבוץ רגבים

תוכנית מ/ 392

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר קיבוץ רגבים
מספר: מ/ 392
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים בקיבוץ רגבים במגמה לאפשר:
א. חלוקת אזור המגורים בישוב הותיק למגרשי מגורים לחברים ותוספת מגרשי מגורים בתוך
שטח התכנית ע"י ארגון מחדש של אזור המגורים.
ב. חלוקה למגרשים לצרכי ציבור וקהילה.
ג. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים המבטיחה נגישות לכל אזורי הקיבוץ בהתאם לתכנית
החדשה.
ד. הגדרת שטחי חניה בהתאם לצרכי המגרשים למגורים וצרכי ציבור ובמרחק סביר מהם.
ה. הגדרת שטחים פתוחים בתחום התכנית החדשה.
ו. הסדרת אזור משקי ללולים במזרח התכנית.
ז. הגדרת אזור תיירות בכניסה לקיבוץ מצפון לדרך.

עיקרי ההוראות:
- קביעת התכליות ביעודי הקרקע השונים.
- קביעת זכויות ומגבלות בניה במגרשי המגורים ובמגרשים למבני ציבור, על מנת לאפשר
הוצאת היתרי בניה עפ"י סעיף 145 ז' לחוק.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12406חלק2
12421חלק1, 13, 157, 11-12, 16-17
12422חלק2, 6, 9-11
12423חלק2-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 33רגביםשינוי
תוכניתמ/ 287הרחבה לקיבוץ רגבים.שינוי
תוכניתמ/ 95קיבוץ רגביםשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2011
קבלת תכנית27/07/2010