תכנית מתאר קלנסווה

תוכנית מח/ 276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר קלנסווה
מספר: מח/ 276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית מתאר לעיר קלנסווה, אשר תתן מענה לאוכלוסיה של כ- 25,700 תושבים בשנת היעד 2020.

2. יצירת בסיס תכנוני אורבני לקלנסוואה כך שתוכל לתפקד על בסיס סטאטוטורי מוסכם.
3. הגדרת שטחים למגורים עבור תושבי קלנסווה בהתחשב באפשרויות המימוש לטווח ארוך.
4. מתן פתרונות קרקעיים ואורבניים למערך מוסדות הציבור של הישוב, להבטחת שירותים ציבוריים ברמה גבוהה, ומציאת מענה למחסור הקיים בקרקעות לצרכי ציבור.
5. יצירה של היאררכיה במערכת הדרכים הפנימית לצורך חהסדרת התנועה וחיזוק מבנה הישוב.
6. הסדרת מערך השטחים הפתוחים של הישוב שנחל אלכסנדר מהווה את עמוד השדרה
7. חיזוק הגרעין ההיסטורי כבעל ערכי מורשת, ובעל חשיבות כלכלית אורבנית וחברתית.
8. חיזוק הקשר בין קלנסווה והאזור באמצעות:
פיתוח מערכת הדרכים האזורית.
פיתוח השטחים הפתוחים לאורך נחל אלכסנדר ובשולי העיר.
חיזוק אזור התעסוקה במזרח הישוב לאורך דרך 5614 .
9. פתרון בעיות איכות סביבה במוקדי מפגעים- כגון אתר הפסולת.
10. פתרון בעיות של תשתיות הנדסיות וניקוז של קלנסווה.

עיקרי ההוראות:
1. יעוד שטחים לפיתוח, הנותנים מענה לצרכי אוכלוסיית קלנסווה בשנת 2020 במסגרת תחום השיפוט של העיר .
2. קביעת צפיפות המגורים המינימאלית לפי תמ"א 35 לממוצע של 5 יח"ד לדונם נטו.
3. חלוקה למתחמי תכנון וקביעת אופי פיתוח נפרד והוראות בניה לכל מתחם על פי מאפייניו.
4. קביעת יעודי קרקע כגון: מגורים , מסחר תעסוקה, דרכים, חקלאות.
5. הוספת מעל 2,800 יח"ד לעיר קלנסווה.
6. קביעת שימושים לכל יעוד הקרקע.
7. קביעת שטחים למוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
8. התוויית דרכי הגישה והתחבורה למערכות הדרכים הפנימיות והאזוריות.
9. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב ניקוז, חשמל, מתקנים הנדסיים וכד'.
10. קביעת הנחיות לשימור.
11. קביעת מיקום לבית עלמין.
12. קביעת הוראות נופיות.
13. מתן הנחיות להכנת תוכניות מפורטות ותנאים לאישורן.
14. קביעת הוראות לעריכת תכניות לאיחוד וחלוקה הנגזרות מתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבה
מרכזטייבהטייבה
מרכזלב השרוןלב השרון
מרכזמזרח השרון

תיאור המיקום:
מערבית לדרך מס' 6, בצפון אזור המשולש הרשויות הגובלות בתחום התכנית הן:
בצפון: מועצה אזורית לב השרון.
במזרח : מועצה אזורית לב השרון ועיריית טייבה.
בדרום: מועצה אזורית לב השרון ועיריית טייבה.
במערב: מועצה אזורית לב השרון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7823חלק36
7824חלק1-25
7825חלק2-31, 4, 7, 34
7828חלק1-34, 65
7858חלק1-2, 5-7, 9-12
7859חלק1-31
7860חלק1, 7, 20-23, 25-2924
7861חלק1-14, 16-44
7862חלק1-14, 16-24
7863חלק1-8, 10-18, 20-24, 26, 28-61
7864חלק1-33, 38, 40, 46-5134-36, 43-44, 52-53
7866חלק1-10, 12-58, 60-62, 76, 82-8563
7867חלק715
7869חלק1-8, 10-36
7870חלק1-36
7871חלק4-6, 9-22, 29
7872חלק1-25, 27-50
7873חלק1-26
7874חלק1-36
7875חלק3-8, 10-14, 17-34, 37-3915-16, 45-46
7877חלק6, 16-187, 15
8157חלק23
8571חלק29
8691חלק9493, 102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 7/ 1/ 32קלנסואהכפיפות
תוכניתטב/ 2897שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג'.שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לדרךכפיפות
תוכניתמש/ 7/ 1/ 198בית ספר בקלנסווה, אזור ש.ב.צ..כפיפות
תוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ אאזור מגורים א', ש.ב.צ, ש.צ.פ, דרכים.כפיפות
תוכניתממ/ 838/ 1פתיחת דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות והזזת דרך בהתאם למציאות שנוצרה במקום.כפיפות
תוכניתממ/ 849/ 1קביעת שטח לאזורים: מגורים, ש.ב.צ, ש.צ.פ.כפיפות
תוכניתמש/ 7/ 1/ 136/ אשינוי יעוד חטיבת קרקע בצפון קלנסואה מחקלאי למגורים,תוך יעוד שטחים למבני ציבורכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 1תמא משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה-שינוי א/1/16-דרך מס' 444 בכניסה לשער אפריםכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/10/2011
הוגשו התנגדויות08/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5655. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית26/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2008
קבלת תכנית27/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה