תכנית מתאר ראס אל עין

תוכנית ג/ 10545

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר ראס אל עין
מספר: ג/ 10545
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטחים למגורים, מבני ציבור, מסחר, שטחים
ציבוריים פתוחים, שטחים פרטיים פתוחים, בית קברות
ומתקנים הנדסיים.
ב. לתכנן תשתית לפתוח התיירות הכפרית בשטח התכנית.
ג. לתכנן מערכת שבילים ודרכים מתאימה לשכונת מגורים.
ד. לחלק את השטחים למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
ראס אל עין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18853חלק1-3, 29, 32
18854חלק3-8, 12, 14
18855חלק22-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2254כביש גישה לנחל צלמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 714. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/11/2001
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/11/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2571. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/02/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2000
קבלת תכנית16/03/1998