תכנית מתאר רהט

תוכנית 17/ 02/ 402

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר רהט
מספר: 17/ 02/ 402
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבתה פיתוחה של רהט כעיר מודרנית
אשר תספק לתושביה:
א. רמת חיים ורווחת דיור גבוהות.
ב. שירותים אישיים וציבוריים ברמה גבוהה.
ג. מערכות תשתית בהיקף המתאים לעיר מודרנית.
ד. תעסוקה ואינטגרציה חברתית.

כל זאת על ידי שינויים ביעודי קרקע, התווית דרכים ותשתיות וקביעת
הוראות בדבר אופן ביצועה של התכנית ושלביותה וכן הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 100225/1, 100225/5, 100225/6, 100231/8,
100231/11, 100231/12, 100423, 100425, 100426, 100452,
100453 (לא מוסדר) 400101, 400102, 400123 עד 400126, 400138.

חלקי גושים:
חלק מגוש: 100225 (לא מוסדר)
חלק מגוש: 100225/3 חלקי חלקה 6, 14
חלק מגוש: 100226/1 חלקי חלקה 1
חלק מגוש: 100226/3 חלקות בשלמותן: 1, 8, 9
חלק מגוש: 100226/3 חלקי חלקות 2, 3, 5 - 7, 10, 13
חלק מגוש: 100226/4 חלק מחלקה 1
חלק מגוש: 100230 (לא מוסדר)
חלק מגוש: 100230/2 חלקות בשלמות 5, 9, 10, 11
חלק מגוש: 100230/2 חלק מחלקות 1-4, 6-8, 12
חלק מגוש: 100230/3 חלק מחלקה 4
חלק מגוש: 100230/4 חלק מחלקות 2, 4
חלק מגוש: 100231 (לא מוסדר)
חלק מגוש: 100231/3 חלקה בשלמות 2
חלק מגוש: 100231/3 חלק מחלקה 3
חלק מגוש: 100231/9 חלק מחלקות 22-24, 28, 50
חלק מגוש: 100231/10 חלק מחלקות 6, 8
חלק מגוש 100234/3 חלק מחלקות 2, 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק4-6
100226חלק1, 8-9, 132-3, 5-7, 10
100230חלק2, 4-5, 9-111, 3, 6-8, 12
100231חלק2-3, 22-24, 28, 506-8
100234חלק52
100423חלק
100425חלק
100426חלק
100452חלק
100453חלק
400101חלק
400102חלק
400123חלק
400124חלק
400125חלק
400126חלק
400138חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1999. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו06/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית10/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות10/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1502. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/04/2002
קבלת תכנית05/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים72128/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28910/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400410/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400226/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300924/11/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47204/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17204/08/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300326/05/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200200529/04/2002