תכנית מתאר רומאנה

תוכנית ג/ 13724

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר רומאנה
מספר: ג/ 13724
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רה- תכנון לכפר רומאנה- הרחבה ופיתוח תחום תכנון הקיים לשנת 2025.
1. הסדרת תכנית המתאר המאושרת.
2. התחבורות לדרך מס' 785.
3. הקלה מקו בניין לדרך 785, מ80 מ' מציר הדרך ל-40 מ' מציר הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחיאל בטוףרומאנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16586חלק3
17476חלק6, 8-1718
17477חלק3-4, 8-9
19359חלק52, 54
19360חלק1-13, 65-72, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2599. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות28/11/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית12/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1905.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2003
קבלת תכנית15/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800503/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86924/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800304/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701813/06/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602628/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30912/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49004/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25908/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20106/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400927/09/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400812/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400107/01/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301527/08/2003