תכנית מתאר רמות שבע

תוכנית 11/ 02/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר רמות שבע
מספר: 11/ 02/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת רובע מגורים חדש באזור המוגדר כ"אזור לבנוי עירוני" בתממ/4 וזאת על-ידי קביעת יעודי קרקע, התווית דרכים, חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון וקביעת
תנאים לפיתוח לכל אחד מהמתחמים.

2. קביעת שטחים ליערות מוצעים, לשנות בהתאם את תמ"א/ 22 ; תכנית מתאר
ארצית ליער וליעור.

3. שמירה על איכות הסביבה, ערכי טבע ונוף ומניעת מיפגעים סביבתיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: תחום שיפוט גלילי
ממזרח לכביש 40 (עוקף באר שבע)
מצפון-מערב לכביש האורגים
(מצפון וממזרח לגבול שיפוט עומר ובני שמעון)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4313כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2008
קבלת תכנית01/11/1999