תכנית מתאר שעב

תוכנית ג/ 15565

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר שעב
מספר: ג/ 15565
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להכין תכנית חדשה לישוב המאכלס כ- 13000 נפש אשר תענה על הצרכים עד 2025 עפ"י צפי גידול האוכלוסיה ועפ"י שינוי מגמות חברתיות וכלכליות.

עיקרי הוראות התכנית
- שינוי יעוד קרקע מחקלאית למגורים דרכים ומבני ציבור.
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעתהוראות בניה: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים, הנחיותבינוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת השלבים לביצוע.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, דרכים ומבני ציבור.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
חלוקת מגרשים.
קביעת הוראות בניה: צפיפות,מרוחי בניה, גובה בניינים, הנחיות בינוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי.
התוית והרחבת דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
קביעת השלבים לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילשעבשעבשעב

תיאור המיקום:
שטח בנוי בשלמותו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19730כל הגוש
19731כל הגוש
19733כל הגוש
19736כל הגוש
19765חלק6-7, 35-421-2, 4-5, 43, 55-58, 67
19767חלק10-12, 15-16, 19-20, 24, 69, 71, 73, 77-78, 80, 8482
19769חלק49, 54, 674, 6-8, 51, 56, 58, 64
19770חלק7-8, 14, 34, 38, 41, 4330, 51
19771חלק12-14, 16, 208-10, 15, 17
19775חלק43
19779חלק5-6, 10, 124, 7, 15-17
19780חלק1-19, 23-24, 28-30, 32-36, 46, 50, 52-53, 55, 57, 59, 6237-38, 64
19781חלק44, 5014, 20-21, 40, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6769שנוי לתקנון תכנית מתאר -שעבשינוי
תוכניתג/ 1288חלוקה -שעבשינוי
תוכניתג/ 6948תכנית מתאר -שעבשינוי
תוכניתג/ 8587שינוי יעוד מיתאר חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושרותי דרך, שעב.שינוי
תוכניתג/ 8734שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח לשטח מבנה ציבור, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 1933תכנית מתאר שעבשינוי
תוכניתג/ 802חלוקת מגרשים בשעבשינוי
תוכניתג/ 11679תחנת שאיבה לביובשינוי
תוכניתג/ 12703תחנת תדלוק מסוג ג'שינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2762. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות20/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2008. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 236. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית21/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2005
קבלת תכנית02/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/06/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה