תכנית מתאר שער הנגב

תוכנית 7/ 02/ 303

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר שער הנגב
מספר: 7/ 02/ 303
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. כמוגדר בחוק התכנון והבניה תשכ''ה-1965 סימן ג' סעיף 61.
2. התאמת יעודי הקרקע בתחום התכנית לצרכים החזויים של אוכלוסיה המועצה.
3. קביעת הנחיות בדבר הכנת תכניות מפורטות ליעודים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/1984תאריך פרסום: 23/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3627. עמוד: 1545. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1982
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1982תאריך פרסום: 05/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2840. עמוד: 2599. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1982
קבלת תכנית26/04/1982