תכנית מתאר שפיר

תוכנית 6/ 02/ 224

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר שפיר
מספר: 6/ 02/ 224
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ''ה- 1965
תכנון שטח המועצה האזורית שפיר
ויעוד שטחיה לשימושי הקרקע השונים בהתאם למפורט בתשריט.
ב. קביעת אזור חקלאי ואזור חקלאי מיוחד,
אזורי מגורים שבישוב קיבוצי או שיתופי,
שטח למרכז ומרכז מושלב עם מגורים אזור תעשיה ומלאכה,
אזור למוסדות ציבור, אזור מסחר ושירותי דרך, שטח ציבורי פתוח,
שטח פרטי פתוח, התווית דרכים, מסילות ברזל, פרוזדורי חשמל,
שטחי עתיקות, מקום בתי עלמין, שטחי נחל, הסדרת נחלים,
קוי בנין ראשיים, מתקני מים וחשמל, קוי נפט עם רוחבם המתוכנן,
מגבלות בניה, מזבלה ומתקני ביוב, הכל בהתאם למופיע בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1036חלק
1038חלק
1045חלק
1046חלק
1047חלק
1048חלק
1049חלק
1050חלק
1051חלק
1052חלק
1053חלק
1054חלק
1055חלק
1056חלק
1057חלק
1058חלק
1059חלק
1060חלק
1061חלק
1064חלק
1066חלק
1067חלק
1068חלק
1069חלק
1070חלק
1071חלק
1072חלק
1073חלק
1074חלק
1075חלק
1076חלק
1077חלק
1078חלק
1079חלק
1080חלק
1081חלק
1086חלק
1087חלק
1088חלק
1089חלק
1090חלק
1091חלק
1092חלק
1093חלק
1094חלק
1095חלק
1096חלק
1103חלק
1104חלק
1105חלק
1106חלק
1107חלק
1108חלק
1109חלק
1114חלק
1115חלק
1193חלק
1313חלק
1314חלק
1315חלק
1316חלק
1317חלק
1318חלק
1327חלק
1329חלק
1330חלק
1333חלק
1339חלק
1340חלק
1341חלק
1342חלק
1343חלק
1344חלק
1345חלק
1346חלק
1347חלק
1348חלק
1349חלק
1350חלק
1351חלק
1535חלק
1536חלק
1549חלק
1552חלק
1554חלק
1555חלק
1556חלק
1557חלק
1558חלק
1559חלק
1565חלק
1566חלק
1567חלק
1568חלק
1569חלק
1570חלק
1571חלק
1572חלק
1573חלק
1574חלק
1575חלק
1576חלק
1578חלק
1579חלק
1596חלק
1597חלק
1598חלק
1599חלק
1600חלק
1601חלק
1602חלק
1603חלק
1604חלק
1606חלק
1607חלק
1608חלק
1609חלק
1610חלק
1611חלק
1612חלק
1684חלק
1702חלק
1706חלק
1707חלק
1708חלק
1709חלק
1712חלק
1716חלק
1717חלק
1718חלק
1722חלק
1723חלק
1724חלק
1833חלק
1835חלק
1837חלק
2961חלק
2962חלק
2963חלק
2964חלק
2965חלק
2966חלק
2967חלק
2981חלק
2982חלק
2983חלק
2984חלק
2985חלק
2986חלק
2996חלק
2997חלק
2998חלק
2999חלק
3000חלק
3001חלק
3002חלק
3003חלק
3004חלק
3005חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2331. עמוד: 2401. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1982
פרסום להפקדה ברשומות19/11/1981תאריך פרסום: 19/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2762. עמוד: 235. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית23/02/1981