תכנית מתאר תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת ישוב קבע בעל אופי כפרי בגודל של 15,000 תושבים הבדואית
באזור הסייג, מזרחית לבאר שבע.
2. לקבוע השימוש בקרקע ובבניינים כמפורט להלן בפרק
"שימוש בקרקעות ובבניינים".
3. להתוות רשת הדרכים ותחום שטח התכנית, רוחב דרכים ומרוווחי בניה
קדמיים ביחס לדרכים כמסומן בתשריט.
4. קביעת מגבלות החלות בתחום התכנית כמפורט בטבלאות
השימושים ווהגבלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
57חלק
58חלק
59חלק
100חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. עמוד: 1304. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית17/04/1985
פרסום להפקדה ברשומות23/12/1984תאריך פרסום: 23/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3140. עמוד: 869. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984.
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1983
קבלת תכנית28/02/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101110/10/2011