תכנית מתאר - חוף אשקלון

תוכנית 6/ 02/ 234/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - חוף אשקלון
מספר: 6/ 02/ 234/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר מקומית למועצה האזורית חוף אשקלון תנחה את פיתוח המוצעה האזורית עד שנת 2020, בהתייחס לדגשים הבאים:
קביעת יעודים של שטחים במרחב המועצה ואופן השימוש בהם.
א. חיזוק כלכלת המועצה ויצירת מסגרת תכנונית להתפתחותה,
לרבות בתחומי התעסוקה והתיירות, הנופש והפנאי.
ב. תכנון אופן צמיחת הישובים במועצה בהיבטים הדמוגרפים,
החברתיים והתעסוקתיים לרבות שדרוג מערכת השירותים הקהילתיים
והתאמתה לצרכים העתידיים.
ג. שדרוג מערכות התשתית ההנדסית והתאמתן לצרכים העתידיים.
ד. השתלבות מערכת התחבורה ארציות ואזוריות ושיפור דרכי הגישה לישובים.
ה. יצירת מערך שימושי קרקע שיאפשר פיתוח משולב בין מועצה אזורית
חוף אשקלון ושכנותיה כגון העיר אשקלון, מועצה אזורית חוף עזה
ומועצה אזורית יואב.
ו. העלאת תדמית האזור ויצירת התנאים למשיכת אוכלוסייה חיצונית יצירת
מאזן הגירה חיובי.
ז. שמירת האיכויות הקיימות של הטבע והנוף בשטחי המועצה וטיפוחם
בשילוב פיתוח לצרכי תיירות והתיישבות הנסמכים על האיכויות הללו.
ח. שמירה על השטחים הפתוחים ועל משאבי הטבע והנוף במרחב המועצה
ושיפור דרכי ההגנה על איכות החיים והסביבה.
ט. מימוש פוטנציאל הנכסים של המועצה.
י. קביעת הנחיות ליישום התכנית.

בכול הקשור לנושאי איכות הסביבה מומלץ לתאם ולשתף פעולה לגבי תקנות וחוקים שמטרתם מניעת מפגעים סביבתיים ושמירת ערכי טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים: 1179, 1639-1648, 1358, 1447, 1450-1452, 1454, 1097-1100, 1169, 1097-1100, 1169, 1409, 1431, 1278, 1298, 1459, 1463, 1160-1164, 1354, 1103, 1260-1264, 1458, 367-383, 405, 412-415, 1146, 1147, 1158, 1167, 1171, 1176-1178, 1180, 1181, 1260, 1267, 1268, 1270, 1271, 1278, 1288, 1289, 1291, 1298-1301, 1307, 1308, 1310, 1311, 1359, 1369-1372, 1390-1393, 1396, 1399, 1400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
164חלק
378חלק
379חלק
380חלק
381חלק
382חלק
383חלק
384חלק
385חלק
386חלק
403חלק
404חלק
405חלק
406חלק
408חלק
409חלק
410חלק
411חלק
412חלק
413חלק
414חלק
418חלק
419חלק
420חלק
421חלק
423חלק
1085חלק
1096חלק
1097חלק
1098חלק
1099חלק
1100חלק
1101חלק
1102חלק
1103חלק
1104חלק
1122חלק
1123חלק
1140חלק
1146חלק
1147חלק
1148חלק
1149חלק
1150חלק
1151חלק
1152חלק
1153חלק
1154חלק
1155חלק
1156חלק
1157חלק
1158חלק
1159חלק
1160חלק
1161חלק
1162חלק
1163חלק
1164חלק
1166חלק
1167חלק
1168חלק
1169חלק
1170חלק
1171חלק
1172חלק
1173חלק
1174חלק
1175חלק
1176חלק
1177חלק
1178חלק
1180חלק
1181חלק
1182חלק
1183חלק
1184חלק
1185חלק
1186חלק
1258חלק
1259חלק
1260חלק
1261חלק
1262חלק
1263חלק
1264חלק
1265חלק
1266חלק
1267חלק
1268חלק
1269חלק
1270חלק
1271חלק
1272חלק
1273חלק
1274חלק
1275חלק
1276חלק
1277חלק
1278חלק
1279חלק
1280חלק
1281חלק
1283חלק
1284חלק
1285חלק
1286חלק
1287חלק
1288חלק
1289חלק
1290חלק
1291חלק
1292חלק
1293חלק
1294חלק
1295חלק
1298חלק
1299חלק
1301חלק
1302חלק
1303חלק
1304חלק
1305חלק
1306חלק
1307חלק
1308חלק
1309חלק
1310חלק
1311חלק
1354חלק
1355חלק
1356חלק
1357חלק
1358חלק
1359חלק
1360חלק
1361חלק
1362חלק
1363חלק
1364חלק
1365חלק
1366חלק
1367חלק
1368חלק
1369חלק
1370חלק
1371חלק
1372חלק
1373חלק
1374חלק
1375חלק
1376חלק
1377חלק
1378חלק
1379חלק
1380חלק
1381חלק
1382חלק
1383חלק
1384חלק
1385חלק
1386חלק
1387חלק
1388חלק
1389חלק
1390חלק
1391חלק
1392חלק
1393חלק
1394חלק
1395חלק
1399חלק
1400חלק
1401חלק
1402חלק
1403חלק
1404חלק
1405חלק
1406חלק
1407חלק
1408חלק
1409חלק
1410חלק
1411חלק
1412חלק
1414חלק
1415חלק
1416חלק
1417חלק
1418חלק
1419חלק
1420חלק
1421חלק
1422חלק
1423חלק
1424חלק
1425חלק
1426חלק
1427חלק
1428חלק
1429חלק
1430חלק
1432חלק
1433חלק
1434חלק
1435חלק
1436חלק
1439חלק
1440חלק
1441חלק
1442חלק
1443חלק
1446חלק
1447חלק
1448חלק
1449חלק
1450חלק
1451חלק
1452חלק
1453חלק
1454חלק
1455חלק
1456חלק
1457חלק
1458חלק
1459חלק
1460חלק
1461חלק
1462חלק
1463חלק
1464חלק
1471חלק
1480חלק
1636חלק
1637חלק
1638חלק
1645חלק
1649חלק
1650חלק
1662חלק
1663חלק
1664חלק
1665חלק
1666חלק
1667חלק
1668חלק
1669חלק
1672חלק
1673חלק
1688חלק
1690חלק
1691חלק
1735חלק
1770חלק
1776חלק
1777חלק
1970חלק
1971חלק
1973חלק
1974חלק
1975חלק
1976חלק
1977חלק
1978חלק
1979חלק
1980חלק
1981חלק
1982חלק
1983חלק
1984חלק
1985חלק
1986חלק
1987חלק
1988חלק
1989חלק
1990חלק
1991חלק
1992חלק
2117חלק
2118חלק
2141חלק
2142חלק
2143חלק
2144חלק
2155חלק
2156חלק
2157חלק
2158חלק
2159חלק
2160חלק
2166חלק
2167חלק
2168חלק
2169חלק
2170חלק
2171חלק
2172חלק
2173חלק
2174חלק
2176חלק
2177חלק
2178חלק
2179חלק
2182חלק
2183חלק
2184חלק
2185חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית12/08/2008
החלטה בדיון בולחוף25/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2007
קבלת תכנית25/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900402/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900105/01/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37112/08/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36624/06/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200800127/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200701831/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3125/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף3113/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700521/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700228/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700205/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700108/01/2007