תכנית מתאר - כליל

תוכנית ג/ 19620

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - כליל
מספר: ג/ 19620
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן תוקף חוקי לישוב הקיים כליל, המאושר לקיבולת של 75 יח"ד והרחבתו ב- 105 יח"ד נוספות לקבלת ישוב של 180 יח"ד.
הקצאת שטחים לשימוש מעורב: חקלאות ותיירות כפרית לצד שטחי המגורים והחקלאות.
הקצאת מגרשים לשטחים ציבוריים פתוחים, שטחים לבנייני ציבור, שטחים לעיבוד חקלאי, שטחים לדרכים ושבילים, שטח לבית עלמין, ושטחים למתקני הנדסה.
מתן הוראות ןהנחיות תכנוניות לפיתוח הישוב, לבנייה חדשה ולפיתוח חצרות ושטחים ציבוריים בישוב מתוך מגמה לשמר את חזות היישוב הקיים וערכי הנוף הקיימים בו, ולשמר את האיזון עם הטבע ומרכיביו כך שהפגיעה בהם תהיה מינימלית.
הגדרת חלק מאפיק נחל יחיעם העובר בתחומי היישוב כשטח לשמורה, לשימור וטיפוח וכשטח "נטיעות בגדות נחלים" כהגדרתו בתכנית תמא/22.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים, דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי ספורט, שטחים לשימוש מעורב חקלאות אורגנית, ותיירות כפרית, שטחים לבנייני ציבור, שטחי פארק עתיקות ושטחי יערות לשימור.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה, ותנאים למתן היתר בנייה בתחום התכנית.
קביעת השלבים והתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכליל
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18711חלק1817, 19-20
18712חלק44
18796חלק17-26, 28, 30, 73-7427, 31, 69, 72, 76
18797חלק6, 22, 27-30, 32, 35
18798חלק7, 9, 25, 40-41, 431, 8, 11, 18, 28, 35-36, 42, 44-45
18799חלק4, 6-8, 14-16, 18-231, 3, 5, 9, 13, 17, 24-26
18890חלק1-2
18892חלק4-5, 71-3, 6
18894חלק2-3, 6, 8-9, 11, 16, 21-22, 24, 26, 491, 4-5, 25, 33, 51-52, 59
18956חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2011
קבלת תכנית25/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200116/01/2012