תכנית מתאר - כפר דחי

תוכנית ג/ 15418

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - כפר דחי
מספר: ג/ 15418
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. החלת תוכנית מתאר כוללת על הישוב, המסתמכת על גבוך הישפוט בתוקף.
ב. הסדרת מערכת הדרכים הראשית בכפר לכלי רכב ולהולכי רגל ומערכת שטחי ציבור בנויים ופיתוחם.
ג.הגדרת יעודי קרקע בישוב ,שטחי מגורים,דרכים ושטחים לצרכי ציבור ותשתיות.
ד. פריסת שטחי בניה למגורים וךצורכי ציבור בתחום התוכנית, והתווית דרכים.
ה. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי ושטח מגורים בתחום בניה - לשטח למגורים, לדרכים, למבני ציבור ולשצ"פ.
ו. קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התוכנית.
ז. קביעת הוראות לביצוע התוכנית והוראות למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספחים מאושרים - גליון 1
נספחיםנספחים מאושרים - גליון 2
נספחיםנספחים מאושרים - גליון 3
נספחיםנספחים מאושרים - גליון 4
נספחיםנספחים מאושרים - גליון 5
נספחיםנספחים מאושרים - גליון 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחידחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17205חלק11-12, 17
17207חלק5, 8, 32
17230חלק1, 3-15, 172, 16
17234חלק4, 55-56
17235חלק3-5, 141-2, 7-9, 13, 17-18
17236חלק71, 3, 8, 15
17240חלק1-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8715שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, כפר דחי.שינוי
תוכניתג/ 10721שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר דחישינוי
תוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולהשינוי
תוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר ניןשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1634. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/12/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות25/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3523. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית20/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית21/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95806/10/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800426/05/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200800626/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200704125/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200704011/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200703322/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים68630/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50203/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29321/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12109/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200500219/05/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה