תכנית מתאר - מושב היוגב

תוכנית ג/ 17676

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - מושב היוגב
מספר: ג/ 17676
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
במסגרת התכנית: אזור המגורים - תוספת 101 מגרשים חד משפחתיים של כ- 500 מ"ר.
איתור שטח ל- 12 נחלות נוספות בתחום החקלאי של המושב להשלמת 120 נחלות סה"כ.
פיצול מגרשי מגורים ב' (משקי עזר) למגרשים קטנים יותר.
הרחבת אזור מבני משק מחוץ לתחום הקיים.
צמצום אזור מבני הציבור שאינו מנוצל והסדרתו למגורים,דרכים,שצ"פ מבני ציבור ותעסוקה.
הסדרת דרך עוקפת לאזור מבני משק.
הסדרת גיאומטריה בתחום המגורים הקיים במספר נחלות , בכדי לאפשר ניצול מיטבי של השטח.
מתן הנחיות לבינוי בתחום התכנית.
הוראות נוספות באזורים החקלאיים בחלקות א' בנחלות:
הסדרת השימושים החקלאים העסקיים במושב.
עידוד וחיזוק פיתוח החקלאות ועסקים אחרים במושב.
השלמת הוראות בדבר זכויות בניה למבנים חקלאים בחלקות א' בנחלות.
הבטחת תנאים סביבתיים נאותים.
שינוי יעוד ממחצבה לשטח ציבורי פתוח וקרקע חקלאית.
הסדרת פעילות לא חקלאית באזורי המגורים בנחלות, וקביעת התניות סביבתיות לנ"ל

עיקרי ההוראות:
קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי קרקע בתכנית.
קביעת הוראות בניה : שטח מבנים,גובהם,מרווחי בניה,צפיפות,
קביעות הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11466חלק2-16
11467חלק2-36
11468חלק2-35
11469חלק2-35
11472חלק26
11485חלק2-30
11486חלק2-21
11723חלק16, 20-21, 23-2422
11837חלק2-4, 9, 11, 14
12192חלק1
17289חלק16, 21-22, 29
17412חלק43-4427, 40-42, 46
20273חלק19
20276חלק16, 18, 22-24
20277חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5667. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2011
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2008
קבלת תכנית15/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201200501/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים125607/07/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201001913/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201000713/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000326/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54602/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29207/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית200900518/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200900423/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200801722/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה