תכנית מתאר - קיבוץ כישור

תוכנית ג/ 17261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - קיבוץ כישור
מספר: ג/ 17261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להקים ולפתח כפר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים שבו הם יוכלו להשלים את מעגל חייהם והמיועד לכ- 350 אנשים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים ממוגבלויות שונות ולקבוע אזורים לשימושי קרקע הנדרשים לכפר.
להקים ולפתח קהילה קיבוצית של עד 184 משפחות ולקבוע אזורים לשימושי הקרקע הנדרשים לפיתוח הקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת השטחים המיועדים לבינוי בתכנית ג/ 3304 בין שטחים המיועדים לבניה ולפיתוח בכישורית - כפר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים לבין שטחים המיועדים לבניה וךפיתוח עבור קיבוץ כישור תוך יצירת רצף מגורים עבור כל קהילה.
2. שינוי מערך יעודי הקרקע בתחום תכנית ג/3304 כדי להתאימו לקיומן של שתי קהילות החיות זו לצד זו וקביעת השימושים המותרים בכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות הענין גודל השטחים שמותר להקים עליהם בנינים, גובהם,היקפם וצפיפותם של מבנים, והמרווחים הנדרשים בינהם.
4. התוויתן של דרכים חדשות, וכן הטייתן,הרחבתן,שינוין וביטולן של דרכים קיימות.
5. קביעת הוראות למתקני תשתיות הנדרשים בישוב עבור שתי הקהילות.
6. קביעת תנאים והנחיות לחלוקה למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישורכישורית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק1-3, 6-14, 19, 22-27, 31, 33, 46
18910חלק15, 21, 29
18913חלק5, 13
18938חלק16-17, 23-24, 26, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
תוכניתג/ 16780כלבית כישורית, כישוריתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/10/2007
קבלת תכנית19/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701803/12/2007