תכנית מתאר - רמת נגב

תוכנית 10/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - רמת נגב
מספר: 10/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.
- פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך
- הבטחת תנאים נאותים מחינת הבריאות, תברואה, הניקיון, הבטיחות, הטחון, תחבורה והנוחות ומניעת מפגעין על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, וככל זה ייחוד איזורים למגורים, לתעשיה ומסחר.
- שמירה על כך בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית וכיוצא באלה.
- שמירה ופיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע והיופי.

ב. איתור האיזורים ויעודם כדי לאפשר רישום מקרקעין לפי תכנית מפורטת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
31070כל הגוש
33001כל הגוש
39004כל הגוש
39023כל הגוש
39024חלק
39025כל הגוש
39029כל הגוש
39030חלק
39034חלק
39035כל הגוש
39039כל הגוש
39047כל הגוש
39048חלק
39049כל הגוש
39050כל הגוש
39056כל הגוש
39058כל הגוש
39068כל הגוש
39071חלק
39073חלק
39075כל הגוש
39080כל הגוש
39790חלק
39791חלק
39792כל הגוש
39793כל הגוש
39799חלק
100159חלק
100164חלק
100167חלק
100172חלק
100177חלק
100183חלק
100184כל הגוש
100186כל הגוש
100187חלק
100188כל הגוש
100189חלק
100193חלק
100195חלק
100323כל הגוש
100325כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1993. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות22/03/1982תאריך פרסום: 22/03/1982. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1981. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2244. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית01/12/1980