תכנית מתאר - שדרות - מע"ר

תוכנית 21/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - שדרות - מע"ר
מספר: 21/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להתוות את רשת הדרכים בשטח התכנית,
לקבוע את רוחבן ואת המרווחים הקדמיים של מגרשים הגובלים בהן,
כמסומן בתשריט.
ב. לקבוע את יעודי הקרקעות והשימוש בבניינים כמפורט בפרק
"שימוש בקרקעות ובבניינים".
ג. לקבוע את ההגבלות החלות בשטח התכנית, כמפורט בטבלת אזורים.
ד. לקבוע אזורים לתעשיה., למסחר, למגורים, למוסדות ציבור
ולשטחים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1881חלק
1882כל הגוש
1884חלק
1885חלק
1886חלק
1887כל הגוש
1888כל הגוש
1889חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1976תאריך פרסום: 29/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2216. עמוד: 1696. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/1976
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1975
קבלת תכנית04/06/1975