תכנית מתאר -תמרה

תוכנית ג/ 1245

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר -תמרה
מספר: ג/ 1245
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18563כל הגוש
18564כל הגוש
18565כל הגוש
18581כל הגוש
18583כל הגוש
18584כל הגוש
18585כל הגוש
18587כל הגוש
18588כל הגוש
18589כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/1979
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1976תאריך פרסום: 11/03/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2203. עמוד: 1419. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה14/01/1974
קבלת תכנית29/10/1970