תכנית מתאר, בית העמק

תוכנית ג/ 19551

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, בית העמק
מספר: ג/ 19551
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי סיווג של בית העמק מקיבוץ למושב עובדים והתאמת אזורי המגורים למבנה החדש.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים.
הגדרת "נחלה" בגודל של כ- 1.5 דונם, סה"כ 120 נחלות.
הגדרת מתחמי המגורים הקיימים כמתחמים משותפים המהווים "ראש נחלה".
הגדרת אזורי מגורים נוסף.
ביטול אזור מגורים והסבתו לשטח חקלאי.
קביעת התכליות המותרות ליעודי קרקע.
הגדרת זכויות והוראות בנייה ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בנייה.
הסדרת מערכת התנועה באזור.
קביעת הנחיות סביבתיות.
בקשת הקלה לקו בניין של כביש 70 בחלק הדרומי של בית העמק - 23 מטר לשטח ספורט ו-66 מטר לאזור מסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק5, 17-34, 3637
18481חלק2013-16, 19, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2011
קבלת תכנית28/04/2011