תכנית מתאר, כפר מנדא

תוכנית ג/ 7676

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, כפר מנדא
מספר: ג/ 7676
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.
להתאים את מערכת הדרכים בהתחשב במצב הקיים השטח.
תכנון אזור התעשיה במערב הכפר.
יעוד שטחים נוספים לבניה בצפון הכפר (אדמות ממ"י).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדאכפר מנדא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר מנדא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17557חלק
17559חלק
17562חלק
17563חלק
17564חלק
17565חלק
17566חלק
17568חלק
17570כל הגוש
17571כל הגוש
17572חלק
17573כל הגוש
17689חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2198תכנית מתאר, כפר מנדאשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1861. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/1996
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 186. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה07/09/1992
קבלת תכנית05/03/1992